Regulamin

I. Akceptacja regulaminu

 1. Niniejsze warunki korzystania z Witryny są zawierane między użytkownikiem strony a osobą Mistress May Grey.
 2. Poniższe warunki regulują dostęp do witryny MistressMayGrey.eu i korzystanie z niej zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik.
 3. Ta strona internetowa jest dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat.
 4. Korzystając z tej Witryny, oświadczasz, że masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać tej umowy, nie jesteś nieletni w jurysdykcji, w której mieszkasz, oraz korzystanie z Witryny nie narusza żadnego obowiązującego prawa ani przepisów.
 5. Jeśli nie spełniasz wszystkich tych wymagań, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

II. Postanowienie ogólne

 1. Strona internetowa MistressMayGrey.eu jest zwana dalej „Sprzedającym”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień, sposoby realizacji, płatności i reklamacji, oraz ogólne zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.mistressmaygrey.eu
 3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie jest akceptacja Regulaminu i jego postanowień.
 4. Klientem jest każdy użytkownik korzystający z usług świadczonych przez Sprzedającego opisanych w Regulaminie.

III. Prawa własności intelektualnej

 1. Witryna i cała jej zawartość, w tym wszystkie informacje, obrazy, materiały audio i wideo oraz jej projekt, wybór i rozmieszczenie elementów są własnością Mistress May Grey lub innych dostawców tych materiałów i są chronieni prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem, tajemnicą handlową oraz innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej lub praw własności.
 2. Niniejszy regulamin umożliwia korzystanie z Witryny wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać ani ponownie publikować żadnych materiałów z Witryny.
 3. Zabrania się:
 • modyfikowania kopii wszelkich materiałów z tej witryny
 • używania dowolnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio lub grafiki niezależnie od dołączonego tekstu
 • usuwania lub zmieniania wszelkich informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z kopii materiałów z tej witryny

IV. Znaki towarowe

 1. Nazwa Mistress May Grey, nazwa domeny witryny oraz wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i hasła są znakami usługowymi, znakami towarowymi i nazwami handlowymi Mistress May Grey.
 2. Nie wolno używać tych znaków bez pisemnej zgody Mistress May Grey.

V. Zakup treści cyfrowych

 1. Witryna oferuje możliwość zakupu treści cyfrowych.
 2. Cena treści cyfrowych będzie ceną wskazaną na stronach zamówienia podczas składania zamówienia.
 3. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie ceny przed zakupem treści cyfrowych.
 4. O ile strona płatności nie wskazuje inaczej, ceny nie uwzględniają żadnych podatków ani opłat za transfer walut, które są dodatkowymi kosztami.
 5. Możemy dostosować ceny poszczególnych treści cyfrowych w dowolnym momencie, według własnego uznania.
 6. Akceptujemy płatności za pośrednictwem naszego zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatności.
 7. Musisz zapłacić za treści cyfrowe przed ich pobraniem.
 8. Wszystkie transakcje sprzedaży uznaje się za ostateczne.
 9. Gdy zapłacisz za treści cyfrowe, nie podlegają one zwrotowi.
 10. Możemy zatwierdzić zwrot pieniędzy jeśli zaistnieją wyjątkowe okoliczności.
 11. Kwota i forma zwrotu oraz decyzja o jego przyznaniu zależą wyłącznego od naszego uznania.
 12. Zwrot pieniędzy w jednym przypadku nie uprawnia Cię do zwrotu w przyszłości w podobnych przypadkach.
 13. Nie zobowiązuje nas również do zapewnienia zwrotów w przyszłości, w żadnych okolicznościach.

VI. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających swoje konto na stronach Sklepu (Klienci zarejestrowani), jak również przez Klientów, którzy takiego konta nie posiadają.
 2. Utworzenie indywidualnego konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronach Sklepu.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest określenie rodzaju i ilości zamawianych towarów wraz z podaniem niezbędnych wymiarów.
 4. Przed złożeniem zamówienia klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 5. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez potwierdzenia i zaakceptowania regulaminu.
 6. Zamówienie zawierające produkty cyfrowe zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 7. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności witryna MistressMayGrey.eu prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności oraz informacje odnośnie sposobu pobrania produtków cyfrowych
 8. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, witryna MistressMayGrey.eu poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta.
 9. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, witryna MistressMayGrey.eu dokona zwrotu wpłaconych środków.

VII. Metody płatności

 1. Sklep umożliwia płatność online/elektroniczna poprzez banki, których spis jest widoczny podczas wyboru metody płatności w trakcie składania zamówienia.
 2. Obsługę bezpiecznych zakupów w sklepie zapewniają zewnętrzne system płatności.

VIII. Zastrzeżenia

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta adres e-mail, telefon kontaktowy oraz pozostałe dane potrzebne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za treści przekazywane podczas korzystania z usługi.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usługi celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego z witryny MistressMayGrey.eu. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

IX. Reklamacje

 1. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
 2. Klient może zgłosić reklamacje do witryny MistressMayGrey.eu, w szczególności w przypadku, gdy:
 • zakupiony produkt cyfrowy okaże się uszkodzony
 • w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za produkt nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania

XI. Informacje o Tobie i Twoich wizytach na stronie

 1. Wszystkie informacje, które zbieramy na tej stronie internetowej podlegają naszej Polityce prywatności.
 2. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na wszystkie działania podejmowane przez nas w odniesieniu do Twoich informacji zgodnie z Polityką prywatności.
 3. Z chwilą rejestracji na stronie sklepu internetowego, Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Sprzedawca w razie stwierdzenia niezgodności danych osobowych ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Sprzedawca na żądanie Klienta ma obowiązek zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia z bazy danych osobowych.
 6. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres may.grey@mistressmaygrey.eu
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w
  Polityka prywatności oraz Polityka cookies.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w powyższym Regulaminie.
 7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01/12/2019

XIII. Kontakt

 1. Mistress May Grey
 2. may.grey@mistressmaygrey.eu